like uuuu

ličke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr

UVOD(NIK)

Piše Marko Čuljat

Na području Like u protekla dva stoljeća izlazilo je više različitih novina. Tjednik Hrvat u Gospiću punih deset godina uređivao je Marko Došen. Prvi broj je izdao 1894. po povratku iz Petrograda gdje je imao knjižaru. U prvoj polovici XX. stoljeća u Gospiću je izlazilo nekoliko novina, a jedne s imenom "Ličke novine". U Zagrebu je devet godina, pred Drugi svjetski rat, izlazio Lički kalendar – godišnjak sa stručnim prilozima za čitatelje i brojnim reportažama čiji je izdavač i urednik u Zagrebu bio Ivan Š. Brkić.
Početkom svibnja 1953. grupa Ličana pokrenula je Ličke novine. Prvi urednik Nikola Dugandžija bio je i direktor NIP-a (Novinsko-izdavačkog poduzeća) Ličke novine u Zagrebu. Novine su se tiskale u Vjesniku. U prvim brojevima objavljeni su tekstovi Čede Price, Zlatka Tomičića, Ive Strahonje i Vjekoslava Košte, Kasnije su se javili prilozima Jure Kosović, Vlatko Pavletić, Ferdo Šulentić, Boro Pavlović, G. Ledić, Jakov Sekulić, Tomislav Sabljak, Branko Ćopić, Kosta Košarog, Mladen Stary, a fotografije su objavljivali M. Pavić i M. Grčević.
Krajem 1953. glavni je urednik Zlatko Tomičić. Iste godine osnovano je NIŠP (Novinsko-izdavačko i štamparsko poduzeće) Lykos, čiji je direktor Nikola Dugandžija, a list Ličke novine postaju organ Prosvjetnog društva Ličana od 1. svibnja. 1954. Početkom 1955. odgovorni je urednik Josip Barković, a pišu nova pera kao što su Ive Mihovilović, Slavko Mihalić, Ružica Drechsler i M. Lolić. NIŠP Lykos je 1956. izdao 20 zbirki pjesama i druge brojne knjige, 1957. izdavalo je tri časopisa: Teatar, Međunarodni sajmovi i Sirovinski pregled te planiralo izdati 15 knjiga hrvatskih pisaca i pjesnika. Poduzeće je imalo svoju tiskaru i knjigovežnicu.
Od 1. lipnja 1957. Ličke novine su Organ SSRN (Socijalističkog saveza radnog naroda) kotara Gospić koji je i izdavač a od 99-og broja odgovorni je urednik Dušan Basara. Redakcija je u Gospiću, a tisak je i dalje u Zagrebu. Od 115-og broja koji je izašao 1l. veljače 1958. glavni i odgovorni urednik je Branko Cvjetković koji ujedno i piše. Javljaju se autori Boro Ovuka, Ante Kesić i Mahmud Konjhodžić. Za prvih pet godina ukupna naklada Ličkih novina iznosila je 425.000 komada ili prosječno po broju 3.863 komada.
Pod okriljem politike redakcija se integrira s tiskarom Ognjen Prica u Gospiću i djeluju pod zajedničkim imenom Ličke novine. List se od broja 177, od 1. rujna 1960., tiska u Gospiću i opada mu grafičko oblikovanje i broj suradnika. Glavni urednici su kasnije bili Stjepan Mažar i Simo Kljajić. Obnovljeno je i izdavanje Ličkih kalendara u kojima su bili autori: Julije Derossi, koji je bio i urednik nekoliko Kalendara, akademik Tomo Bosanac, Srećko Božičević, Radoslav Putar, Stevo Drakulić, Marijana Rukavina kasnije Jerkić, Finka Pavičić Budak, Vladimir Hudolin i drugi.
Politika se upoveljala ponovno i 1976. list se izdvaja iz tiskare, osniva se nova tvrtka – Novinsko izdavačka radna organizacija i list mijenja ime u Lički vjesnik. Pod tim imenom u nakladi od tri do pet tisuća komada s dvotjednim ritmom Lički vjesnik je izlazio do ožujka 1991. kada je likvidiran. Glavni urednici su bili Marko Čuljat i Đorđe Kalanj.
Za 38 godina izašao je sveukupno 881 broj Ličkih novina i Ličkog vjesnika (ISNN 0350-2562) i to od 1. svibnja 1953. do ožujka 1991. Za Ličke novine/Lički vjesnik u Gospiću pisala su brojna pera, i to: Jadranko Crnić (sudac u Gospiću), Ante Pešut, Grga Rupčić, Jure Karakaš, Julije Derossi, koji je godinama bio i redaktor, Manja Frković Kovačević, Stipo Josipović, Budimir Korica, Ivan Šutija, Nikica Valentić, Karlo Rosandić, Ico Trbojević dopisnika iz Ogulina…Novine su imale pedesetak suradnika u Lici, pa i šire, i bile su rado viđene u gotovo cijelome svijetu. Slane su pretplatnicima u Rusiju, Australiju, Kanadu, Novi Zeland, Argentinu, Ameriku i druge zemlje. Na deviznom računu je bilo bezbroj svjetskih valuta iako je raspačavanje bilo veoma mukotrpno i skupo. Do Amerike su novine plovile prekooceanskim brodom svakih nekoliko mjeseci jer je avion bio preskup. Ali, gdje je bilo Ličana bile su i Ličke novine, pa i kod tehničkog direktora jedne američke industrije automobilskih guma.
U dva navrata, krajem sedamdesetih i osamdesetih godina XX. stoljeća Redakcija Ličkog vjesnika pregovarala je o suradnji i integraciji s riječkim Novim listom, dnevnim novinama koje su se tiskale kao i Ličke novine na papiru veličine 320x450 mm, odnosno na C3 formatu. Prve pregovore prekinuo je Jakov Blažević izjavom da bi Lički vjesnik izgubio identitet, iako nam je tadašnji direktor Novog lista, koji je bilo lokalni list s najvećom nakladom u Hrvatskoj, Stanko Škrbec, dao odriješene ruke da predložimo koji god hoćemo oblik suradnje da će oni sve prihvatiti jer su u Lici vidjeli mogućnost za ekspanziju poput tadašnjeg Glasa Istre u Puli. Drugi su pregovori vođeni s novim direktorom Zdenkom Manceom koji je kasnije i kupio Novi list i preprodao ga. On nije vidio nikakav interes lokalnog Novog lista u Lici jer je suradnju uvjetovao tehničkim opremanjem dopisništava. To se trebalo obaviti sredstvima iz tadašnjeg Republičkog fonda za nerazvijene. To nisu prihvatile samo općine Gospić i Otočac. Ostale ličke općine Gračac, Donji Lapac i Korenica su prihvatile i stale iza Redakcije Ličkog vjesnika. Fond je donio odluku da će opremanje Redakcije u Gospiću i dopisništava u Lici financirati iz neraspoređenih sredstava, a ne na uštrb tadašnje Zajednice općina Like.
Početkom demokratskih promjena Lički vjesnik zapada u financijsku krizu jer je naplata oglasa slabo realizirana na području bivše Jugoslavije, te je početkom 1991. godine nad ustanovom Lički vjesnik pokrenut proces likvidacije kod Okružnog privrednog suda u Karlovcu. Ovaj proces je dokrajčen tako da je svih osam radnika završilo na ulici u ožujku 1991. godine. Sljedbenik tvrtke Lički vjesnik bila je Skupštine općine Gospić. Tek desetljeće i pol nakon likvidacije saznalo se da je ustanova bila – pozitivna. I sam sam odgulio dva mandata kao direktor i glavni i odgovorni urednik Ličkog vjesnika, a zajedno s radom u Ličkim novinama, u redakciji sam radio 21 godinu. Bio sam i urednik Ličkih kalendara za 1976. i 1996. godinu.
Lika je u Domovinskom ratu bila bez svojih novina pa je grupa Ličana, okupljena u zavičajnoj udruzi u Zagrebu, pokrenula list "Vila Velebita" koji je poslije rata neredovito izlazio kao časopis i nije bio u slobodnoj prodaji.
Obnovom ovih internetskih Ličkih novina, za koje je glavu izradio Miroslav Ambruš Kiš, temeljem likovnog rješenja Karla Rosandića Dade i akademskog slikara Bude Vlaisavljevića Modrog, koji su radili glavu Ličkog vjesnika, i nepoznatog autora glave Ličkih novina, želim doprinijeti da se ne zaboravi jedna bogata lička tradicija i poznata marka koja se i danas spominje. Zaštitni znak, što nije bilo uobičajeno za novine, je izradio Bude Modri, a osobno sam se usudio digitalno ga obraditi. Koliko su novine bile vrijedne govori i činjenica da su ih radnici u Njemačkoj zvali Likaner cajtung i jedva čekali svaki broj, te pisali i obilazili redakciju kada su boravili u Lici.
Internetsko izdanje www.licke-novine.hr od proljeća 2009. grafički namjerno liči na stara novinska izdanja Ličkih novina i Ličkog vjesnika (iste rubrike), namijenjene su Ličanima diljem domovine i svijeta i tako ponovno promoviraju Liku. Za mlađe je nešto prevedeno i na engleski jezik.

Redaktura Jure Karakaš, prof.

ličke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr

LEADER

Author Marko Čuljat

Several different newspapers were published in Lika in the last two centuries. Marko Došen had been the editor of the newsweekly Hrvat for ten years. He issued the first copy in 1894 upon his return from Petersburg where he owned his bookshop. In the first half of the twentieth century several newspapers were published in Gospić as well as “Ličke novine” (“Lika’s newspapers”). Nine years before World War II Lika’s calendar – almanac was published in Zagreb with professional articles for readers and numerous reportages whose editor and publisher was Ivan Š. Brkić.
At the beginning of May 1953 a group of people from Lika started Ličke novine. The first editor Nikola Dugandžija was a manager of NIP (Newspaper publishing company) Ličke novine in Zagreb at the same time. It was printed in Vjesnik. The first issues of the newspapers published articles written by Čedo Prica, Zlatko Tomičić, Ivo Strahonja and Vjekoslav Košta.  Jure Kosović, Vlatko Pavletić, Ferdo Šulentić, Boro Pavlović, G. Ledić, Jakov Sekulić, Tomislav Sabljak, Branko Ćopić, Kosta Košarog, Mladen Stary sent their articles later. Some photographs whose authors were M. Pavić and M. Grčević were also published.
By the end of 1953 Zlatko Tomičić was the editor-in-chief. That very year NIŠP (Newspaper publishing and printing company) Lykos was founded with Nikola Dugandžija as a manager and since 1 May 1954 Ličke novine became the authority of Educational Society of people from Lika. At the beginning of 1955 executive editor-in-chief was Nikola Baraković and some new pens like Ive Mihovilović, Slavko Mihalić, Ružica Drechsler and M. Lolić contributed with their articles. In 1956 NIŠP Lykos published 20 collected poems, numerous books as well as three magazines in 1957: Teatar (Theatre), Međunarodni sajmovi (International fairs) and Sirovinski pregled (Raw-material review), and also planned to publish 15 books written by Croatian writers and poets. The company had its own printing-house and bookbinder’s shop.
Ličke novine was the authority of SSRN (Socialist Union of Working Class) and publisher of district Gospić. Dušan Basara was the executive editor-in-chief since the issue 99. Editorial Office was in Gospić and printing was still done in Zagreb. Since the 115th issue published 11 February 1958 Branko Cvjetković was the executive editor-in-chief and journalist as well. Authors like Boro Ovuka, Ante Kesić and Mahmud Konjhodžić sent their articles, too. In the first five years total printing run was 425 000 copies or average 3 863 copies per issue.
The editorial office integrated with printing-house Ognjen Prica in Gospić under the aegis of politics and acted jointly under the name Ličke novine. Since 1 September 1960, issue No.177, the newspaper started being published in Gospić so its graphic design and number of contributors were on the decrease. Stjepan Mažar and Simo Kljajić were the editors-in-chief. Publishing of Lika’s calendars was renewed with authors: Julije Derossi, who was also the editor of few calendars, Tomo Bosanac, F.R.S., Srećko Božičević, Radoslav Putar, Stevo Drakulić, Marijana Jerkić – Rukavina (maiden), Finka Pavičić Budak, Vladimir Hudolin and others.
With the interference of politics in 1976 the newspaper separated from the printing-house, a new company Newspaper Publishing Work Organisation was founded and changed its name into Lički vjesnik. It was published under that name twice a month, total printing run of 3 000– 5 000 copies till March 1991 when it was liquidated. Marko Čuljat and Đorđe Kalanj were the editors-in-chief.
In the period of 1 May 1953 to March 1991 for 38 years of working the total printing run was 881copies of both Ličke novine and Lički vjesnik (ISNN 0350 – 2562). Numerous pens like Jadranko Crnić (judge in Gospić), Ante Pešut, Grga Rupčić, Jure Karakaš, Julije Derossi (sub-editor for years), Manja Frković Kovačević, Stipo Josipović, Budimir Korica, Ivan Šutija, Nikica Valentić, Karlo Rosandić, Ico Trbojević (correspondent from Ogulin) and others had been writing for Ličke novine / Lički vjesnik. Newspapers had about fifty contributors in Lika and beyond and were welcomed almost all over the world. They were sent to subscribers in Russia, Australia, Canada, New Zealand, Argentina, America and some other countries. Though distribution was very hard and expensive there were numberless currencies on their foreign-exchange account. Newspapers sailed by ocean-going ships once in a few months because distribution by plane was very expensive. But where there were people from Lika there were Ličke novine, too, so they were even found in possession of a technical manager of one American tyre company.
By the end of seventies and eighties of the twentieth century Editorial board of Lički vjesnik negotiated about cooperation and integration with Novi list (New paper) from Rijeka. It was newspaper that was printed on the paper size 320X450 mm, which is C3 format, the same as Ličke novine. First negotiations were interrupted by Jakov Blažević’s statement that Lički vjesnik would lose its identity, though Stanko Škrebec, manager of Novi list, which was local paper with the biggest printing run in Croatia at that time, gave us full freedom in choosing any form of cooperation (which they would accept). They saw possibilities in Lika for expansion like Glas Istre (The voice of Istria) in Pula then. The second round of negotiation was done with new manager Zdenko Mance, who later bought Novi list and then resold it. He did not see any interest in local Novi list in Lika because he necessitated the cooperation with technical equipping of reporters’ bureaus. That was supposed to be done through Republic fund for undeveloped. But that was not accepted only by the town districts Gospić and Otočac. Other town districts in Lika like Gračac, Donji Lapac, and Korenica accepted it and fully support Editorial board of Lički vjesnik. Then the Fund made an official decision about financing equipping of editorial office in Gospić and reporters’ bureaus in Lika through unassigned funds not causing any damage to Community of municipalities in Lika.
At the beginning of democratic changes Lički vjesnik met financial difficulties because charging for advertisements was poorly done at the area of former Yugoslavia. That is why at the beginning of 1991 a process of liquidation of establishment Lički vjesnik was opened at the Regional Economic Court in Karlovac. This process ended the way that all eight employees were made jobless in March 1991. Gospić District Assembly was a successor. Not sooner than a decade and a half after liquidation people learned that the establishment was in the black.
I have worked as a manager and executive editor-in-chief in Lički vjesnik for two terms as well as in editorial office for twenty-one year for both papers. I was also the editor of Lički kalendar (Lika’s calendars) for 1976 and 1996.
Lika was without its papers in Croatian War of Independence so the group of people from Lika gathered in the county association in Zagreb and started the paper “Vila Velebita”, which was published after the war as a magazine at irregular intervals and it was not commercially available.
By reviving this internet edition of Ličke novine, whose header was done by Miroslav Ambruš Kiš based on the design of Karlo Rosandić Dado and academic painter Bude ¸Vlaisavljević Modri, who made header for Lički vjesnik, and unknown author of the header of Ličke novine, I want to contribute that a very rich tradition of Lika and its famous brand, which is known even today, not to be forgotten. Logo, which was unusual for a newspaper, was made by Bude Modri. I dared myself to make it in digital version. The fact that workers in Germany called it Likaner cajtung and that they hardly wait to get each issue of it, write and visit editorial office when they were in Lika, tells us how valuable the newspaper was.
Internet edition www.licke-novine.hr  that started in spring 2009 is graphically alike the old editions of Ličke novine and Lički vjesnik (same columns) and is made for people from Lika all over the country and the world and in that way it promotes Lika again. For younger generation some parts are translated into English.

Translation Edita Klobučar, prof.